سنگ مرمر

مرمر

سنگ مرمر سنگ کریستالیزه ای است که غالبا شامل کانی هایی چون کلسیت و دولومیت بوده که مجددا متبلور شده است. در این سنگ، ذرات کلسیت کریستالی با اندازه مساوی متبلور شده و در اثر حرارت و فشار زیاد خمیره ای ایجاد میشود که بسیار کند حرکت می کند. فشار زیاد باعث می شود که شکل چین خوردگی در آن ایجاد شود و به صورت باندهایی در نهایت در سنگ مرمر دیده شود که این اشکال نشانه دگرگونی بودن سنگ مرمر است. این سنگ از لحاظ ساختار شیمیایی نظیر سنگ های آهکی بوده ولی کریستال های آن به علت دگرگون شدن محکم تر هستند و بهتر پولیش می شوند.

ویژگی های مطلوب مرمر ها طبق استاندارد آمریکا (ASTM) :

ضریب جذب آب ---------- حداکثر 0/2 درصد

وزن مخصوص ---------- 2/595 تا 2/8 گرم بر سانتی متر مربع

مقاومت فشاری ---------- حداقل 520 کیلوگرم بر سانتی متر مربع

مقاومت کششی ---------- حداقل 69 کیلو گرم بر سانتی متر مربع

مقاومت سایشی ---------- 12

انواع سنگ مرمر