مرمر صورتی

سیشس

تولیدکنندگان شاخص مرمر صورتی

آنالیز مرمر صورتی

تخلخلوزنمقاومت سایشیمقاومت فشاریجذب آب
حداقل میزان مطلوبpetty2.52.55000.3
حداکثر میزان مطلوب2.52.8615001.5
مرمر صورتی2.65.28200.18

سنگ‌های مشابه مرمر صورتی

    stone